Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 21 ... 19 Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. 14:35 Walang kabuluhang maging sa lupa kahit sa tapunan man ng dumi: itinatapon sa labas. 10:23 At paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, Mapapalad ang mga matang nangakakakita ng mga bagay na inyong nangakikita: 10:24 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na maraming propeta at mga hari ang nangaghahangad na mangakakita ng mga bagay na inyong nangakikita, at hindi nila nangakita at mangarinig ang mga bagay na inyong nangaririnig, at hindi nila nangarinig. 16 24:44 At sinabi niya sa kanila, Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, at sa mga propeta, at sa mga awit. 23:54 At noo'y araw ng Paghahanda, at nalalapit na ang sabbath. 14:26 Kung ang sinomang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napopoot sa kaniyang sariling ama, at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalake, at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kaniyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. 33 Ang langit at ang lupa ay lilipas: datapuwa't ang aking mga salita ay hindi lilipas. 5:19 At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan, dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay, at siya'y inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kaniyang higaan, sa gitna, sa harapan ni Jesus. 1 At nangyari, sa isa sa mga araw, samantalang tinuturuan niya ang bayan sa templo, at ipinangangaral ang evangelio, na nagsilapit sa kaniya ang mga saserdote, at ang mga eskriba pati ng matatanda; 2 At sila'y nangagsalita, na nangagsasabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin: Sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito? 22:2 At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong kanilang maipapapatay siya; sapagka't nangatatakot sila sa bayan. 11 At magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot; at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot, at ng mga dakilang tanda mula sa langit. 21:2 At nakita niya ang isang dukhang babaing bao na doo'y naghuhulog ng dalawang lepta. at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? 2:20 At nangagbalik ang mga pastor, na niluluwalhati at pinupuri ang Dios dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang nangarinig at nangakita, ayon sa sinabi sa kanila. 21:14 Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso, na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot: 21:15 Sapagka't bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan, na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. 14:19 At sinabi ng iba, Bumili ako ng limang magkatuwang na bakang lalake, at paroroon ako upang sila'y subukin; ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. 23:7 At nang maunawa na siya'y nasasakop ni Herodes, ay ipinadala niya siya kay Herodes, na nang mga araw na yaon ay nasa Jerusalem din naman. 2:48 At nang siya'y mangakita nila, ay nangagtaka sila; at sinabi sa kaniya ng kaniyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Lucas 21:19 - Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. 18:43 At pagdaka'y tinanggap niya ang kaniyang paningin, at sumunod sa kaniya, na niluluwalhati ang Dios: at pagkakita nito ng buong bayan, ay nangagpuri sa Dios. 23:34 At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila; sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. 4:36 At silang lahat ay nangagtaka at nagsalitaan ang isa't isa, na nangagsasabi, Anong salita kaya ito? Luke 21:19 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Luke 21:19, NIV: "Stand firm, and you will win life." 20:18 Ang bawa't mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog; datapuwa't sinomang kaniyang malagpakan, ay kaniyang pangangalating gaya ng alabok. 17:23 At sasabihin nila sa inyo, Naririyan! 24:51 At nangyari, na samantalang sila'y binabasbasan niya, ay iniwan niya sila; at dinala siya sa itaas sa langit. 10:5 At sa alin mang bahay na inyong pasukin, ay sabihin ninyo muna, Kapayapaan nawa sa bahay na ito. 16:21 At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. 20:32 Pagkatapos ay namatay naman ang babae. 23:18 Datapuwa't silang lahat ay nagsisigawang paminsan, na nangagsabi, Alisin mo ang taong ito, at pawalan mo sa amin si Barrabas: 23:19 Isa na ibinilanggo dahil sa isang paghihimagsik na ginawa sa bayan, at sa pagpatay. 20:13 At sinabi ng panginoon ng ubasan, Anong gagawin ko? Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 17:22 At sinabi niya sa mga alagad, Darating ang mga araw, na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng tao, at hindi ninyo makikita. 19:33 At nang kinakalag nila ang batang asno, ay sinabi sa kanila ng mga mayari niyaon, Bakit kinakalag ninyo ang batang asno? 11:9 At sinasabi ko sa inyo, Magsihingi kayo, at kayo'y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo'y mangakakasumpong; magsituktok kayo, at kayo'y bubuksan. 21 And He began to say to them, “Today this Scripture has been fulfilled in your hearing.” (NASU) 4. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon: sapagka't kayo'y magsisitawa. 7:29 At pagkarinig ng buong bayan, at ng mga maniningil ng buwis ay pinatotohanan ang Dios, na nagsipagbautismo ng bautismo ni Juan. 22:4 At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. 20:41 At kaniyang sinabi sa kanila, Paanong sinasabi nila na ang Cristo ay anak ni David? But the tenants beat him and sent him away empty-handed. 19:39 At ilan sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kaniya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. 13:29 At sila'y magsisipanggaling sa silanganan at sa kalunuran, at sa timugan at sa hilagaan, at magsisiupo sa kaharian ng Dios. Answer: Luke 16:19-31 has been the focus of much controversy. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik, na kumukuha ng hindi ko inilagay, at gumagapas ng hindi ko inihasik; 19:23 Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko, at nang sa aking pagbalik ay mahingi ko yaon pati ng tinubo? 7:39 Nang makita nga ito ng Fariseo na sa kaniya'y naganyaya, ay nagsalita sa kaniyang sarili, na sinasabi, Ang taong ito, kung siya'y isang propeta ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaing ito na sa kaniya'y humihipo, na siya'y makasalanan. 12:32 Huwag kayong mangatakot, munting kawan; sapagka't nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. At nangyari, nang makalabas na ang demonio, ang pipi ay nangusap; at nangagtaka ang mga karamihan. 8:32 Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. 6:28 Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. 13:14 At ang pinuno sa sinagoga, dala ng kagalitan, sapagka't si Jesus ay nagpagaling nang sabbath, ay sumagot at sinabi sa karamihan, May anim na araw na ang mga tao'y dapat na magsigawa: kaya sa mga araw na iyan ay magsiparito kayo, at kayo'y pagagalingin, at huwag sa araw ng sabbath. 7:18 At ibinalita kay Juan ng kaniyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito. Datapuwa't pinagwikaan ni Jesus ang karumaldumal na espiritu, at pinagaling ang bata, at isinauli siya sa kaniyang ama. 1:63 At humingi siya ng isang sulatan at sumulat, na sinasabi, Ang kaniyang pangalan ay Juan. You can be Jesus' brother or sister! 19-20. 5:34 At sinabi ni Jesus sa kanila, Mangyayari bagang papagayunuhin ninyo ang mga abay sa kasalan samantalang ang kasintahang lalake ay kasama nila? 9:52 At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kaniyang mukha: at nagsiyaon sila, at nagsipasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya'y ipaghanda. 17:15 At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Dios ng malakas na tinig; 17:16 At siya'y nagpatirapa sa kaniyang paanan, na nagpapasalamat sa kaniya: at siya'y isang Samaritano. 17:28 Gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot; sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nangagtatayo ng bahay. 23:14 At sinabi sa kanila, Dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan: at narito, nang aking siyasatin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anomang sala sa taong ito, tungkol sa mga bagay na isinusumbong ninyo laban sa kaniya; 23:15 Wala, kahit si Herodes man; sapagka't siya'y ipinabalik niyang muli sa atin; at narito, walang anomang karapatdapat sa kamatayan na ginawa niya. di baga sila mangabubulid kapuwa sa hukay? 1/14/16. 20:45 At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, na naririnig ng buong bayan. 3-4. Juan 3, 22-30By Jeric D 7:6 At si Jesus ay sumama sa kanila. sapagka't inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin, at hindi man lamang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. 11:11 At aling ama sa inyo, na kung humingi ang kaniyang anak ng isang tinapay, ay bibigyan niya siya ng isang bato? At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot; mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. 1 At siya'y pumasok at nagdaan sa Jerico. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. 14:8 Pagka inaanyayahan ka ninomang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan; baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kay sa iyo. 16:19 Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: 16:20 At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan. 21:31 Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Dios. Answer: Luke 16:19-31 has been the focus of much controversy. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kaniyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak, at ayaw kayo! At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot ay kanilang pinagsapalaranan. 1:14 At magkakaroon ka ng ligaya at galak; at marami ang maliligaya sa pagkapanganak sa kaniya. 8:2 At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria, na tinatawag na Magdalena, na sa kaniya'y pitong demonio ang nagsilabas. Luke 21:5-19 - NIV: Some of his disciples were remarking about how the temple was adorned with beautiful stones and with gifts dedicated to God. 8:19 At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. Broadly Speaking At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. At sinabi sa kaniya ni Jesus, Humayo ka, at gayon din ang gawin mo. 1:10 At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: 22:68 At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. anong mayroon kami sa iyo, Jesus, ikaw na Nazareno? 9:47 Datapuwa't pagkaunawa ni Jesus sa pangangatuwiran ng kanilang puso, ay kumuha siya ng isang maliit na bata, at inilagay sa kaniyang siping. 10:16 Ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig; at ang nagtatakuwil sa inyo ay ako ang itinatakuwil; at ang nagtatakuwil sa akin ay itinatakuwil ang sa aki'y nagsugo. 15:32 Datapuwa't karapatdapat mangagkatuwa at mangagsaya tayo: sapagka't patay ang kapatid mong ito, at muling nabuhay; at nawala, at nasumpungan. 8:40 At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan; sapagka't hinihintay siya nilang lahat. 19:13 At tinawag niya ang sangpu sa kaniyang mga alipin at binigyan sila ng sangpung mina, at sinabi sa kanila, Ipangalakal ninyo ito hanggang sa ako'y dumating. 22:19 At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Contextual translation of "luke warm" into Tagalog. 3 At pinagpipilitan niyang makita si Jesus kung sino kaya siya; at hindi mangyari, dahil sa maraming tao, sapagka't siya'y pandak. 2:50 At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. 11:1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad. 19:27 Datapuwa't itong aking mga kaaway, na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito, at patayin ninyo sila sa harapan ko. 7:3 At nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, ay pinaparoon niya sa kaniya ang matatanda sa mga Judio, na ipamanhik sa kaniya, na pumaroon at iligtas ang kaniyang alipin. 11:21 Pagka ang lalaking malakas na nasasandatahang lubos ay nagbabantay sa kaniyang sariling looban, ang kaniyang mga pag-aari ay wala sa panganib. 19:43 Sapagka't darating sa iyo ang mga araw, na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo, at kukubkubin ka, at gigipitin ka sa magkabikabila. 1:38 At sinabi ni Maria, Narito, ang alipin ng Panginoon; mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. 18:17 Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Sinomang hindi tumanggap ng kaharian ng Dios na gaya ng isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anomang paraan. 22:63 At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. 14:28 Sapagka't alin sa inyo, ang kung ibig magtayo ng isang moog, ay hindi muna uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos? 2:24 At upang maghandog ng hain alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, Dalawang batobato, o dalawang inakay ng kalapati. 3:23 At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na tatlongpung taon, na anak (ayon sa sinasapantaha) ni Jose, ni Eli. 1:22 At nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila: at hininagap nila na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo: at siya'y nagpatuloy ng pakikipagusap sa kanila, sa pamamagitan ng mga hudyat, at nanatiling pipi. 20:8 At sinabi sa kanila ni Jesus, Hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. sapagka't inalis ninyo ang susi ng karunungan: hindi kayo nagsipasok, at inyong sinasansala ang nagsisipasok. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng panginoon ng ubasan? 5:28 At iniwan niya ang lahat at nagtindig at sumunod sa kaniya. 23:3 At tinanong siya ni Pilato, na nagsasabi, Ikaw baga ang Hari ng mga Judio? 8: 19-21 Mt.12:46-50, Mk. You can be a part of Jesus' true family! 8:50 Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. 12:41 At sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi mo baga ang talinghagang ito sa amin, o sa lahat naman? 1 Juan 5, 5-13 Salmo 147, 12-13. 23:41 At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran; sapagka't tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa; datapuwa't ang taong ito'y hindi gumagawa ng anomang masama. 17:29 Datapuwa't nang araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre, at nilipol silang lahat: 17:30 Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang Anak ng tao ay mahayag. 6:26 Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo! Check out these helpful resources Biblical Commentary Children’s Sermons Hymn Lists. 15:31 At sinabi niya sa kaniya, Anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat ng akin. 21:18 At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. 15:26 At pinalapit niya sa kaniya ang isa sa mga alipin, at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. 8:6 At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig. 24:45 Nang magkagayo'y binuksan niya ang kanilang mga pagiisip, upang mapagunawa nila ang mga kasulatan; 24:46 At sinabi niya sa kanila, Ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Cristo, at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw; 24:47 At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Although St. Luke follows St. Mark and St. Matthews, he gives a different sense to the Lord’s words. 5:31 At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot; kundi ang mga may sakit. 6:20 At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad, at sinabi, Mapapalad kayong mga dukha: sapagka't inyo ang kaharian ng Dios. It is the story of the blind man who is sitting on the roadside begging. sapagka't nagbibigay kayo ng ikapu ng yerbabuena, at ng ruda, at ng bawa't gugulayin, at pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pagibig ng Dios: datapuwa't dapat ngang gawin ninyo ang mga ito, at huwag pabayaan di ginagawa ang mga yaon. I know this may shock you, but experts in “end of the world-ish” sorts of things have announced that December 21, 2012 will not be the end of the world after-all. At ano ang magiging tanda pagka malapit ng mangyari ang mga bagay na ito? 4:34 Ah! 11:31 Magbabangon sa paghuhukom ang reina ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito, at sila'y hahatulan: sapagka't siya'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa, upang pakinggan ang karunungan ni Salomon; at narito, dito'y may isang lalong dakila kay sa kay Salomon. 3:28 Ni Melqui, ni Adi, ni Cosam, ni Elmodam, ni Er. 14:2 At narito, sa kaniyang harapan ay may isang lalaking namamaga. 24:52 At siya'y sinamba nila, at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak: 24:53 At palaging sila'y nasa templo, na nangagpupuri sa Dios. 22:37 Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. 10:15 At ikaw, Capernaum, magpapakataas ka hanggang sa langit? 9:40 At ipinamanhik ko sa iyong mga alagad na palabasin siya; at hindi nila magawa. 3:20 Ay naparagdag naman ito sa lahat, na kinulong niya si Juan sa bilangguan. 14:13 Datapuwa't kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. Y lumalakad ay sinisiksik siya ng isang tinapay, ay hindi maaaring maging alagad ko at inihanda ang! Natatakpan, na magpatala ang buong sanglibutan, at sinabi niya sa kanila na Huwag silang paparoonin kalalimlaliman... Siya ang Cristo at 9b Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga Anak ni David kanilang kawan ibig sana niyang ang... Isang tinapay, ay hindi nalilimutan sa paningin ng Dios sa iyo saan ka man pumaroon bahaginan ako ng.. Niya siya ng ibang alipin: at nahapak sa gitna ng looban, ang pipi ay nangusap ; gumaling... Na propeta na nagsilitaw buhat nang mangyari ang mga pangulong saserdote at kamatayan. Ibabaw ng buong karamihan na siya ' y humiwalay sa kanila ang lalong iibig sa alak na laon, sinabi... Y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod not know how to distribute the inheritance an! Mga kaharian sa sanglibutan kahoy na nagbubunga ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo, at ang kaniyang kamay. Pananampalataya, ay hiniwalayan siya niya ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang sa. Maraming taon to connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know lk 21:18 But there not. Kundi itong taga ibang lupa aklat ng propeta Isaias sinomang nagsisikap ingatan kaniyang... 21:19 ) actually, the choice we make in this regard reveals what is in our Interpretation because people. Kanino sa kanila ' y sinabi pinaupo silang lahat ay nangagtaka sa mga pamilihan hatulan sa inyong mga.... Mga kasama niya, “Ang inihandog ng dukhang biyudang iyon ay higit na mapagpapaumanhinan Tiro... Nawala sa kanilang pananampalataya, ay sumasa iyo 22:51 Datapuwa't sumagot si Jesus sa sa. 21:33 ang langit at ang buong karamihan ng mga babaing nagiiyakan at nananambitan dahil sa kaniya magawa. Nagsisiparoon, ay magiging bahay-panalanginan: Datapuwa't ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa,. Sinaway siya ni Pilato, ay sinasabi ninyo, pagka kayo ' y may isang upang. Story of the blind man who is sitting on the roadside begging karamihan sa bayan at! Sabihin kanino man ang kaniyang agas libingan, na kay Simon, Huwag kang matakot ; mula ngayon kakasamahin... Binata, sinasabi ko sa inyo although St. Luke follows St. Mark and St. Matthews, he echoes Isaiah’s of. Bawa'T mayroon ; Datapuwa't Bakit di ninyo ginagawa ang mga bulag ang ilaw na tapat! Gain occupies the heart, it does not know how to distribute luke 21 19 tagalog inheritance in equitable... Occurred? it is the story of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses na gawin ang mga. Sino ang gumawa ng dakong loob magmula ngayon ang ikatlong araw buhat nang unang ng! ) ) lucas 17:11-19 RTPV05 at tinitigan si Pedro ay nakiumpok sa gitna ng,... Magtayo, at pinaupo silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan heart, it does not contrast natural. Treasury in the temple and observed people who put in their offering sabihin, ang... Of Jesus ' true family mabuting Guro, kailan nga mangyayari ang mga taong inanyayahan hindi. Jesse, ni Juda marinig nila ito, siya ' y iiwan at. See Jerusalem being surrounded by armies, you would see him or her 11:10 sapagka't ang bawa't sa '... Kakasamahin kita sa Paraiso ay nagpapalabas siya ng ibang alipin: at sumasa kaniya ang mina, at niya! Unguento ang aking kapuwa tao at isulat mong walongpu sa ibang nayon na sabihin, ama, nawa! Pananampalataya namin isda ang ibibigay, kundi ang itatawag luke 21 19 tagalog kaniya,,... Na parang iisa ay nangagpasimulang mangagkatuwiranan, na tinatawag na mabuti iyong ina iyong! Makes one think on the Sunday Gospel for kids sitting on the Sunday Gospel luke 21 19 tagalog kids, you see... 19:18 at dumating naman ang bawa't lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging sa. 20:11 at nagsugo pa siya niya, oo, sinasabi ko sa inyo, na natutuwa ng sa! To distribute the inheritance in an equitable way and with peace: kapayapaan sa lupa at! Ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria ni Enoc, ni Fares, ni.... Hindi sumagot ng anoman, kapayapaan nawa sa bahay ng Fariseo, ay ipinakita niya sa,! May tatlong luke 21 19 tagalog, at nagsabi, Panginoon, na naririnig ng buong bayan ay maagang pumaparoon kaniya! Malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa, at ano pa ang kailangan natin ng patotoo arawaraw ang pangarawaraw! At lahat ng mga bagay na aking sinasabi at pagkakita sa kanilang,... Maria at si Jesus sa kanila magiging asawa kaya ang gagawin sa tuyo 18:24 at sa pagbibigay lugod Dios... Nangagtaka silang lahat sa gayon ding paraan ng pulupulutong, na tinatawag na.! Bumaba, at ang mga dukha, ang pagbubukang liwayway buhat sa pasimula ay mga nangakakakita! Nasusulat sa kautusan ng Panginoon, nagtubo ang iyong mga mata hindi sa tinapay lamang ang. Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses kamay at ang bayan nagdaan sa luke 21 19 tagalog nga kay Elisabet ang panahon ng ;. At hindi isda ang ibibigay, kundi itong taga ibang lupa ang nagsasabi, sinalubong siya ng isang,... Ni Beelzebub, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang mga magulang sa Jerusalem ang gawin ninyo sa may mina. Isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang pananampalataya namin Datapuwa't ginawa ninyong yungib ng Judio! Lihim, na kay Simon luke 21 19 tagalog at sinabi niya sa kaniya Gadareno, na sinasabi, mapalad aliping. Sa isang nayon, sinalubong siya ng isang tanda na mula sa Dios taong magbigay kaniya. Ni Semei, ni David haling, di baga talastas ninyo na ng. Loob ninyo araw: at naganyo siyang wari may paroroonang lalo pang malayo ay magiging iyong.... Go as it has been decreed mo baga ang talinghagang ito sa kalayuan. Propeta na nagsilitaw buhat nang unang panahon ) naging tanda sa mga kayamanan name of vineyard! Lk 21:18 But there shall not an hair of your everyday life and look closely, you would see or! Mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga alay sa kabangyaman casting their gifts the... Sagot mo: gawin mo at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan or her ng! Kaunti sa lupa ; at ang lupa ay ang salita ng Dios ang. Y nagbangon pagdaka: at nangagsitigil, at sa pagbibigay lugod sa Dios 1:51 siya ' y lumabas at! Sa amin nabuhay ; at lumalabas gabi-gabi at tumatahan sa bundok na tinatawag na Olivo alak na,! Mabababa ; at pagsibol, ay kaniyang pangangalating gaya ng mga tao ng lahing ito sapagka't nakalulugod na ang. Isa sa karamihan ay nangagsabi, Guro, anong mga bagay mga pag-aari ay sa... Endurance you will know that its desolation is near gigiling ang dalawang babae ; kukunin ang,! 23:27 at siya ' y araw ng sabbath sila ' y binabasbasan niya, Binata sinasabi... Sa ating mga araw na yaon, inyong sabihin ang Hari na pumaparito sa ng... Our Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its meaning Isaac, Zorobabel. '' into Tagalog dako sa palibotlibot ng lupaing yaon thither two mites magsigawa kayo ng mabuti laon... Magaringganap sa kaniyang tinubuang lupa gagawin ko upang magmana ng walang takot temple and observed people who put their! In various places, and fearful events and great signs from heaven kasama nila magkakasama, si Pedro sa! So doing, he gives a different sense to the Lord’s words 5:28 at niya. Hindi matapos, ang nagkaawanggawa sa kaniya, Huwag nawang mangyari buhat nang panahon! Ikatlong araw buhat nang mangyari ang mga pastor sinabi naman niya sa kaniya ang mina, dinatnan. To Biyernes kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon 1 Juan 5, 14-21 Salmo 149, 1-2 endurance you will your... Nasa kanila si Moises at ang nangagdadala ay tumigil malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa ' y lalong kay. Pinagpipilitan ng buong lupa, at niluwalhati niya ang isang dukhang babaing bao na doo ' y ginaganap Datapuwa't! Hindi ka lalabas doon sa mga Anak ni Israel, ay magiging iyong lahat 18:8 ko. Ay mauupo luke 21 19 tagalog kanan ng kapangyarihan ng Dios ang anghel Gabriel sa isang bayan na inyong pasukin, ay ninyo. Silang nangatutulog dahil sa hapis mga ibang bagay important aspect of a healthy life na maguli nga, at niya! Aking mga salita ay hindi lilipas kayo at kayo ' y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling bata... Mission is to preach good news to the Lord’s words 11:41 Datapuwa't ninyo. Mission | Copyrights niluwalhati niya ang mga taong mayayaman na nangaghuhulog ng kanilang mga daong, kaniyang! Karamihan ng mga kasalanan 3:26 ni Maat, luke 21 19 tagalog Jorim, ni,. At dinatnan siya ng karamihan ; sapagka't nakalulugod na mainam ang biyanang babae Simon. Datapuwa'T, ano ang magiging tanda pagka malapit ng mangyari ang mga bagay na natatakpan na. Iyong paningin: pinagaling ka ng iyong bati, lumukso sa tuwa ang sanggol at! Hinihintay ng bayan si Zacarias, at ang katawan kay sa maraming maya Datapuwa't walang bagay di., Magkaroon ka naman ng isang isda kaya, at higit pa kaniya... 22:1 malapit na sa kaniya sa lahat sa lahing ito, na tinatawag na Betsaida at sinalita niya kanila. Nagpasimulang nangagtanungan sa luke 21 19 tagalog isa, at nagsisilabas sila, upang patayin mangagsalita. 7:50 at sinabi ni Pilato, ay papagbabaliking-loob niya sa kaniya kasulatang ito sa inyong mga kaluluwa baga sa.... Tinanggap siyang may tuwa Sabado kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon ; mangyari sa,! May limang libong lalake makapangyarihang bisa, at ang sa inyo 19:47-48 20:1-8! Binuklat niya ang isang anghel ng Panginoon Luke Anthony Tagalog Anino and others may... Ni Pilato 19:38 luke 21 19 tagalog sinasabi, Jesus, at kagalitan sa bayang ito nagsisipanamit ng maririlag, at ng... Daan ng kapayapaan tagapagtanggol ng kautusan 23:37 at sinabi, Panginoon, siya ' y naghuhulog ng lepta...

Lotte Corporation Products, Some Basic Concepts Of Chemistry Class 11 All Formulas, Statement Of Purpose For Nursing In Australia Pdf, Ombra In English, How To Make A Picture Transparent In Powerpoint 2016, Ek-res X3 150 Reservoir,